HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Miljöuppföljning

Varje år följer vi upp våra vattenanknutna mål och redovisar de vattenvårdsåtgärder som utförts. Målen kopplar dels till åtgärdsarbetet, dels till tillståndet i sjöar och andra vatten.

Vattenmiljön i Tyresån påverkas av många faktorer. När det gäller övergödning och miljögifter handlar det bland annat om utsläpp från dagvatten och spillvatten. Den biologiska mångfalden påverkas av hur vattendrag och sjöar ser ut – om vattendragen har ett naturligt lopp och om fiskar kan röra sig fritt i vattendragen.

Några av målen som rör tillståndet i Tyresån anknyter till Vattenförvaltningens mål för god ekologisk och kemisk status för ytvatten, samt kvantitativ och kemisk status för grundvatten.

Läs Miljöuppföljning för Tyresån 2018 »
Bild
Kvarnsjön-Lissma, Tyresåns enda vattenförekomst som har hög ekologisk status. Foto Michael Wzdulski

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!