HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Miljöuppföljning

Varje år följer vi upp våra vattenanknutna mål och redovisar de vattenvårdsåtgärder som utförts. Målen kopplar dels till åtgärdsarbetet, dels till tillståndet i sjöar och andra vatten.

Vattenmiljön i Tyresån påverkas av många faktorer. När det gäller övergödning och miljögifter handlar det bland annat om utsläpp från dagvatten och spillvatten. Den biologiska mångfalden påverkas av hur vattendrag och sjöar ser ut – om vattendragen har ett naturligt lopp och om fiskar kan röra sig fritt i vattendragen.

Några av målen som rör tillståndet i Tyresån anknyter till Vattenförvaltningens mål för god ekologisk och kemisk status för ytvatten, samt kvantitativ och kemisk status för grundvatten.

Läs Miljöuppföljning för Tyresån 2016 »
Bild
Här är Tyresåns vattenvårdsförbunds vattenanknutna mål
Påverkan/åtgärdsarbete
1. MINSKAD DAGVATTENBELASTNING
Dagvattenutsläpp begränsas så att miljökvalitetsnormerna följs
2. MINDRE SPILLVATTEN I DAGVATTENNÄTET
Utsläpp av spillvatten som beror på bräddningar, felkopplingar och läckande ledningar begränsas så att miljökvalitetsnormerna följs
3. MINSKAD BELASTNING FRÅN ENSKILDA AVLOPP
Påverkan från enskilda avlopp begränsas så att miljökvalitetsnormerna följs
4. FLER NATURLIGA BÄCKAR OCH ÅAR
Andelen restaurerad vattendragssträcka ökar i syfte att nå miljökvalitetsnormerna.
5. FRIA VATTENVÄGAR
Förekomsten av vandringshinder begränsas så att miljökvalitetsnormerna följs
6. ÖKAD AREAL SKYDDAD NATUR
Arealen skyddad natur ökar med syfte att värna om och utveckla naturen med särskilt fokus på förmågan att ta hand om vattnet i landskapet, livsmiljöerna för den biologiska mångfalden, värden för rekreation, kulturmiljö och friluftsliv.

Tillstånd
7. YTVATTEN FÖLJER MKN FÖR EKOLOGISK STATUS
Beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk status nås/bibehålls i ytvatten. Övriga vatten når/bibehåller god ekologisk status.
8. YTVATTEN FÖLJER MKN FÖR KEMISK STATUS
Beslutade miljökvalitetsnormer för kemisk status nås/bibehålls i ytvatten. Övriga vatten når/bibehåller god kemisk status.
9. GRUNDVATTEN FÖLJER MKN FÖR KEMISK OCH KVANTITATIV STATUS
Beslutade miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status nås/bibehålls i grundvatten.
10. BADPLATSER MED GOD VATTENKVALITET
De badplatser där kommunerna provtar badvattenkvaliteten har godkända prov under säsongen.


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
LÄS OM DIN SJÖ!