HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Miljöövervakning och miljödata

Vi övervakar miljötillståndet i Tyresåns sjöar och vattendrag av flera skäl. Dels för att få veta vilka vatten som är i behov av åtgärder, dels för att följa upp om utförda åtgärder har fått effekt.

Provtagningar av vattenkemi - som näringshalt eller grumlighet - talar om hur förutsättningarna är för djur- och växtlivet. Vi undersöker också biologin direkt: hur ser fördelningen ut av olika växt- och djurarter? I Vattenförvaltningens statusklassning (Sveriges implementering av EG:s vattendirektiv) är de biologiska parametrarna viktigast för att bestämma status för en sjö eller ett vattendrag.

Vi är flera som undersöker vattnen i Tyresåns sjösystem.
- Tyresåns vattenvårdsförbund bekostar bland annat årlig vattenkemisk provtagning i samtliga sjöar, provtagning av vattenkemi varje månad i Tyresåns utlopp och biologiska undersökningar som utförs med glesare tidsintervall. Förbundet mäter också vattenföring i fyra punkter.
- Stockholm Vatten utför intensiv provtagning av sjöarna i Stockholm (Magelungen, Flaten och Drevviken) samt ett stort antal vattendrag och Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning. Man mäter också vattenstånd och vattenföring.
- Huddinge kommun förtätar provtagningen i sjöar för ett antal av sjöarna inom Huddinge kommun.
- Tyresö kommun utför mätningar av vattenstånd och vattenföring.
- Länsstyrelsen står för provtagningskostnaden för vattenkemi i Tyresåns utlopp och inkluderar ibland Tyresåsjöar i större miljöövervakningsprogram.

I VISS sammanställs miljöövervakningen i statusklassningar för sjöar och vattendrag. Se länken nedan! Välj "Avancerad sök" för att hitta alla vatten.

VISS - Vatteninformationssystem Sverige »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!