HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Restaurering av vattendrag

Många vattendrag i Tyresån har dikats ut, rätats och rensats. Vägtrummor och broar gör ibland att djur inte kan röra sig i sjösystemet. Åtgärder görs för att återställa vattendragen till ett mer naturligt tillstånd - det kan vara att ge vattendragen ett slingrande lopp, att lägga ner grus och sten för att fisken ska kunna leka, att plantera kantzoner längs stränderna eller att byta vägtrummor.

Ett exempel på ett restaurerat vattendrag är Lövstaån i Huddinge kommun. En kulverterad sträcka på 200 meter har öppnats upp, ån har fått ett slingrande lopp med grus och sten på botten och två dammar har anlagts.

Stora delar av Tyresåns vattendrag karterades år 2012 av Huskvarna ekologi. Några få vattendragssträckor ansågs som opåverkade, men för övriga föreslogs åtgärder.

Läs mer om biotopkarteringen av vattendrag »
Bild
Lövstaån nyrestaurerad, foto Iréne Lundberg

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!