HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Dagvatten

I stora delar av Tyresån är det avrinning från bebyggda områden och vägar, så kallat dagvatten, som står för den största påverkan på sjöarna. Det gäller både näringsämnen som ger övergödning och olika metaller och andra miljöfarliga ämnen.

Många åtgärder görs för att minska påverkan på sjöarna. Det är allt från att använda genomsläppliga ytskikt i bostadsområden till att rena dagvatten i dammar och våtmarker. Två exempel på stora dagvattenanläggningar i Tyresåns sjösystem är Flemingsbergsvikens våtmark som rinner till Orlången i Huddinge och Kolardammarna som ligger uppströms Albysjön i Tyresö.

Det är också viktigt med ett effektivt underhåll av avloppssystemet, för att undvika att exempelvis spillvatten från hushållen blandas med dagvattnet och därigenom riskerar att hamna i sjöarna.


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!