HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Bottenfauna

Undersökningar av bottenfauna kan ge indikationer på påverkan av försurning, näringsämnen eller fysiska förhållanden i vattnet.

Bottenfauna i vattendrag

År 1987 provtogs Follbrinksströmmen, Gudö å och bäcken från Barnsjön i Tyresö. Där bedömdes Follbrinksströmmen ha ett litet artantal för att vara ett strömmande vattendrag. Orsaken antogs vara föroreningspåverkan.
Provtagning av bottenfauna i Tyresö kommun år 1987 »
"Vad händer med strömstare och öring om turbulensen vid Gammelströmmen. Wättingeströmmen (Nyfors) och Follbrinksströmmen i Tyresö kommun minskas" - En undersökning av bottenfauna 870610
Läs rapporten här »
År 2012 undersöktes Follbrinksströmmen i Länsstyrelsens regi. Resultatet visar även denna gång på ett ovanligt lågt artantal för den här typen av lokal. Bland arterna saknades de grupper som är syrgaskrävande.
Inventeringen från 2012 »
I Ådranbäcken som rinner från sjön Ådran inventerades bottenfaunan år 2009. Inventeringen visade på hög ekologisk status i bäcken.
Inventeringen från 2009 (i rapporten kallas bäcken Ådran) »
Provtagning av bottenfauna i Forsån och Norrån mellan 1997 och 2009 antyder att påverkan från övergödning kan ha ökat i Forsån och minskat i Norrån. År 2009 hade båda vattendragen god ekologisk status enligt de index som använts.
Bottenfauna i Forsån och Norrån 1997-2009 »
2018 undersöktes nio lokaler runtom i Tyresåns avrinningsområde. Lissmaån sticker ut i undersökningen som tydligt påverkad av föroreningar. Nyfors och Follbrinkströmmen utmärker sig som tydligt regleringspåverkade. Bylsjöbäcken i Tyrestas utkant, som inte provtagits tidigare, visar väldigt fina resultat i förhållande till övriga lokaler i Tyresån.
Bottenfaunaundersökning Tyresåns avrinningsområde 2018 »

Bottenfauna i sjöar

År 2005 undersöktes bottenfaunan i Magelungen och Drevviken. Samma sjöar undersöktes igen år 2013 i en större studie av Stockholmssjöar där också Flaten ingick.

Mellan undersökningarna tycks situationen på strandnära bottnar (littoralen) ha förbättrats. År 2013 fick de strandnära delarna god ekologisk status i alla tre sjöarna. Däremot visade undersökningarna av djupare delar av sjöarna (profundalen) på måttlig till dålig ekologisk status för de tre sjöarna. Orsaken är syrebrist till följd av hög näringsbelastning i sjöarna. Bäst var situationen i Flaten.

Bottenfauna i Magelungen och Drevviken år 2005 »
Bottenfauna i Magelungen, Drevviken och Flaten mfl år 2013 »
Åren 2000 och 2007 provtogs bottenfauna i sjön Trehörningen-Hanveden. Sjön är en näringsfattig skogssjö med liten näringspåverkan, och frågeställningen var snarare om sjön är påverkad av försurning. År 2000 saknades försurningskänsliga arter, vilket tyder på en försurningspåverkan. År 2007 bedömdes sjön inte vara försurningspåverkad.

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!