HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Vattenväxter (makrofyter)

Inventering av makrofyter ger bland annat information om sjöns näringsstatus och är en viktig del för att göra statusklassning enligt Vattenförvaltningen.

År 2009 inventerades makrofyter i trettio sjöar i Tyresåns sjösystem. Nitton av de inventerade sjöarna bedömdes till god eller hög ekologisk status. Övriga tolv bedömdes till måttlig status.

Jämfört med en inventering gjord av Södertörnsekologerna åren 1998-1999 har många av sjöarna en större artrikedom, men det är osäkert om orsaken främst är skillnader i inventeringsmetod.

Till rapporten (Vattenväxtinventering i Tyresån år 2009) »
Ekologisk status för de inventerade sjöarna »
Karta - antal arter per sjö »
Flaten inventerades av Stockholms stad år 2014. Jämfört med det förra inventeringstillfället år 2006 är artantalet i sjön större, men det kan till del bero på förändringar i inventeringsmetoder.

Flaten har Måttlig ekologisk status med avseende på vattenväxter, nära gränsen för God status - se diagrammet nedan.

Till rapporten (Vattenvegetation i Stockholms stad 2014) »
Bild
Resultat från Flaten 2014 tillsammans med andra sjöar i Stockholm. Färgerna betyder: röd=dålig eller otillfredsställande, gul=måttlig, grön=god och blå=hög ekologisk status.
Bild
Foto Riitta Lundeqvist

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!