HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Växtplankton

Undersökningar av växtplankton i sjöar ger information om miljösituationen i sjön. Sammansättningen av växtplanktonarter kan exempelvis indikera att sjön är övergödd.

Sjön Orlången provtogs år 2011 i ett större övervakningsprojekt med sjöar från flera län. Resultatet visar att sjön är mycket påverkad av övergödning. Sjön har en stor andel planktonarter som gynnas av höga näringshalter och hög andel cyanobakterier (blågröna alger).

Under hösten 2014 undersöks växtplankton i ett större antal sjöar i Tyresån.

Rapporten där inventeringen av Orlången ingår »
Inventeringsblad för Orlången »
Orlången, foto Johan Tjerneng

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!