HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Miljögifter

Undersökning av miljögifter i Drevviken

Drevviken är en av de tre vatten som sedan år 2009 har undersökts med avseende på miljögifter på uppdrag av Stockholms stads Miljöförvaltning. Under de två första åren har provtagningar gjorts i vatten och i aborre.

Provtagningen för år 2010 visar på förhöjda halter av flera ämnen i fisk och vatten. Däremot ser det i några fall bättre ut för Drevviken än i de andra undersökningsområdena Årstaviken och Blockhusudden (Saltsjön).

De miljöfarliga ämnena PCB, PBDE och PFOS hade förhöjda nivåer i samtliga analyserade abborrar. Halterna är betydligt högre än tidigare uppmätta halter i nationella och regionala bakgrundslokaler.

Kan man då äta fisk från Drevviken? Ja, Livsmedelsverket menar att de tidigare rekommendationerna för insjöfisk fortfarande gäller: högst en gång per vecka (hårdare riktlinjer gäller för gravida etc).

Läs mer om de olika ämnena och deras källor på Stockholms stads miljöbarometer, där du också kan hitta kontaktuppgifter om du vill veta mer.

Stockholms Miljöbarometer »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Abborre, foto Jörgen Lind
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!