HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Vattenkemi

De kemiska förhållandena utgör en viktig del av livsvillkoren för levande organismer. Vattenkemisk provtagning ger information om tillstånd och påverkan från omgivningen som gör vattnet exempelvis övergött, försurat eller grumligt.

Sjöarna
Tyresåns vattenvårdsförbund provtar i stort sett alla sjöar i augusti varje år. Provtagningen sker med helikopter eller sjöflygplan under samma dag eller närliggande dagar, så kallad synoptisk provtagning. Provtagningen ger information om långsiktiga förändringar i sjöarna.

I Stockholms stad och Huddinge kommun provtas vissa av sjöarna fler tider under året, vilket ger ökade möjligheter att följa upp en enskild sjö.

I VISS, Vatteninformationssystem Sverige, finns den nationella klassningen av alla sjöar, vattendrag och kustvatten. Data från provtagningen i Tyresån har använts i klassningen.

Sök efter din sjö i VISS »
I Stockholms Miljöbarometer finns diagram som följer upp vattenkvaliteten i Magelungen, Drevviken och Flaten.
Miljöbarometern i Stockholm - vattenkvalitet i sjöar »
Data från Huddinges sjöar följs upp i Miljöbarometern för Huddinge kommun.
Miljöbarometern i Huddinge - sjöar »

Under 2016 publicerade länsstyrelsen i Stockholm två kompletterande rapporter om trender och näringsstatus i Tyresån

Näringstillstånd och status hos sjöarna i Tyresåns avrinningsområde »
Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde »

Tyresåns utlopp

Vattenkvaliteten i Tyresåns utlopp har följts upp av Länsstyrelsen sedan år 1998. Mätningarna visar att halterna av kväve och fosfor har minskat med hälften sedan starten men att minskningen nu avstannat. Vattnet har blivit mindre grumligt men halten organiskt kol har ökat.

Jämfört med många andra avrinningsområden i länet bidrar Tyresån med relativt små mängder näringsämnen till Östersjön. Trots att näringsbelastningen inom systemet är stor, gör mängden sjöar att mycket av näringen stannar längs vägen ut mot Kalvfjärden och Östersjön.

Läs uppföljningen av vattenkvaliteten i Tyresåns utlopp »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »
Provtagning med helikopter, foto Viktor W. Bardun

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!