HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Hur mår Tyresån?

Tyresån är ett sjösystem som är uppskattat av boende och andra för sina naturvärden och möjligheter till friluftsliv. Det är också ett område som påverkats av mänskliga aktiviteter under en lång tid.

Övergödning

Många av Tyresåns sjöar är övergödda, främst från sjöarna Orlången och
Trehörningen och nedströms ut till Östersjön. Dagvatten bedöms vara den
största fosforkällan, närmast följd av utsläpp från enskilda avlopp. Lokalt
kan näringstillförsel från odlingsmark vara en stor källa.

Om övergödning på Länsstyrelsens webbplats »

Vattenkraft och vandringshinder

Tyresåns forsar och fall har under mycket lång tid använts för kraftproduktion. De fördämningar som finns kvar påverkar olika djurgruppers möjlighet att röra sig genom sjösystemet. Exempel på nytillkomna hinder är dåligt lagda trummor som kan försvåra för fisk, däggdjur och vattenknutna insekter att passera.

Läs mer om Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö»

Sänkta vatten

Från mitten av 1800-talet och 100 år framåt sänktes en stor del av Tyresåns sjöar med syftet att utöka jordbruksmarken, att få ny mark för bebyggelse och förebygga översvämningar. Även många våtmarker försvann när stora områden dikades ut. Under 1900-talet har dessutom betydande reduceringar gjorts av Magelungens och Flatens tillrinningsområden genom omledning av dagvatten till Mälaren och Saltsjön. Effekterna har blivit sjöar som växer igen snabbare och sämre rening av näringsrikt vatten när våtmarksarealen minskar. På senare år har många våtmarker återställts, bland annat Balingsta Bottnen vid Orlången.

Karta över markavvattningsföretag i Tyresån »

Miljögifter

Det finns troligen miljöfarliga ämnen i sediment och i vattenfas i många delar Tyresån - mycket av industriverksamheten som bedrivits längs vattnen har lämnat spår. Ämnen som hittats är växtskyddsmedel nära koloniområden, organiska miljögifter och metaller. Inga mätningar har dock visat på några halter över gränsvärden. Mer kunskap behövs om läget när det gäller miljögifter.

Läs om Stockholms program för miljöövervakning av miljögifter i bla Drevviken »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Foto Iréne Lundberg
Läs om miljöövervakning
i Tyresån »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!